Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Κανονισμός λειτουργίας του Δικτύου Αλληλέγγυας Οικονομίας Ζωγράφου

Σκοπός
Σκοπός του Δικτύου είναι η λειτουργία μίας εναλλακτικής μορφής οικονομίας χωρίς χρήματα που θα βασίζεται στις ανταλλαγές μεταξύ των μελών του με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  μας, ειδικά τώρα που βιώνουμε τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. 
Μέλη
Το Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας  Ζωγράφου λειτουργεί ως ένωση φυσικών και νομικών προσώπων στα πλαίσια λειτουργίας του Δικτύου Αλληλεγγύης Ζωγράφου. Μέλος του μπορεί να γίνει κάποιος καταθέτοντας γραπτή αίτηση με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής του Δικτύου. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Δίκτυο με γραπτή του δήλωση, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής.
 Έδρα
Έδρα του Δικτύου ορίζεται η έδρα του Δικτύου Αλληλεγγύης Ζωγράφου, Λ. Παπάγου 124 Ζωγράφου 
Οργανωτικά θέματα, διαδικασία αποφάσεων
Ανώτατο όργανο του Δικτύου αποτελεί η γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου  Αλληλεγγύης Ζωγράφου, η οποία συνέρχεται μια φορά το μήνα ( την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα), όπου κάνει τον απολογισμό δράσης και εγκρίνει τις πολιτικές και την στρατηγική για το επόμενο μήνα. Στη  γενική συνέλευση ορίζεται το Ανοιχτό Συντονιστικό το οποίο χειρίζεται όλα τα θέματα μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση 
Διαφάνεια
Οι συνεδριάσεις του Ανοιχτού Συντονιστικού είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις του Ανοιχτού Συντονιστικού και της γενικής συνέλευσης θα αναρτώνται στον ιστοχώρο του Δικτύου και θα είναι προσβάσιμες. 
Ανταλλαγές  μεταξύ των μελών
 • Τα μέλη του Δικτύου με δική τους αποκλειστικά ευθύνη, τόσο ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων, όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές Αρχές,  μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές μέσω email ή με αντίστοιχο ενυπόγραφο έγγραφο. Σαν μέσο συναλλαγής ορίζουμε τη μονάδα ΤΕΜ Ζ ( Τοπική Εναλλακτική Μονάδα Ζωγράφου) ή απλά Ζ. Οι μονάδες ΤΕΜ Ζ μπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του κόστους κάθε συναλλαγής, ανάλογα με τη συμφωνία των δυο συναλλασσομένων.
 • Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται ηλεκτρονικά.
 • Όλοι οι λογαριασμοί στο σύστημα καταγραφής ΤΕΜ ξεκινούν από το αρχικό ποσό των 300Ζ.
 • Κανένα μέλος του Δικτύου δεν είναι υποχρεωμένο να δεχτεί να κάνει μια συγκεκριμένη συναλλαγή την οποία δεν επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο.
 • Ένα μέλος που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Δίκτυο θα πρέπει να φροντίσει να επαναφέρει το λογαριασμό στο αρχικό ποσό των 300Ζ.
 • Τα μέλη του Δικτύου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη μηνιαία κίνηση σε ΤΕΜ που καταγράφεται στο σύστημα διαχείρισης και αφορά το λογαριασμό του μέλους σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 
Οικονομικά θέματα - συνδρομές
Δεν υπάρχει χρέωση τόκου στους λογαριασμούς. Με απόφαση γενικής συνέλευσης μπορεί να αποφασίζεται μικρή μηνιαία χρέωση σε ΤΕΜ στους λογαριασμούς για κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών εξόδων του Δικτύου.  Για την ώρα η χρέωση είναι 2 ΤΕΜ το μήνα. 
Όροι συμμετοχής στο Δίκτυο
 • Τα μέλη του δικτύου αποδέχονται τα στοιχεία που αφορούν τις συναλλαγές τους να είναι προσβάσιμα από άλλα μέλη και τη συντονιστική ομάδα του Δικτύου
 • Το Ανοιχτό Συντονιστικό μπορεί να αρνηθεί καταχώρηση αγγελίας προσφοράς ή ζήτησης που έχει ρατσιστικό, φυλετικό, αντιπεριβαλλοντικό ή παράνομο χαρακτήρα. Σε  περίπτωση που μια τέτοια καταχώρηση γίνει με ευθύνη μέλους, το Ανοιχτό Συντονιστικό μπορεί να τη διαγράψει και το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω στη Γενική Συνέλευση για μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των μελών του Δικτύου από απάτες και κακόβουλες πράξεις.
 • Το Δίκτυο δημοσιεύει αγαθά και υπηρεσίες των μελών του. Την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Δικτύου μεταξύ των μελών του, έχουν τα συναλλασσόμενα μέλη, τα οποία εκτός των άλλων καλούνται να αξιολογούν κάθε συναλλαγή για ενημέρωση άλλων συναλλασσόμενων.
 • Τα μέλη του δικτύου έχουν την αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τις Αρχές που προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούν. Η συμμετοχή κάποιου μέλους στο Δίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν το απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του  έναντι των φορολογικών του ή άλλων υποχρεώσεων σύμφωνα με το νόμο.
 • Το Ανοιχτό Συντονιστικό έχει την εξουσιοδότηση να ζητήσει από μέλος του Δικτύου εξηγήσεις για συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους σκοπούς του Δικτύου και εφόσον κριθεί αναγκαίο να προτείνει την διαγραφή του στην επόμενη  Γενική Συνέλευση του Δικτύου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου